top of page

Ճանապարհը, որով գնում է Զելան


Դաշնակահար, կոմպոզիտոր Զելա Մարկոսյանը վերջինշրջանում շատ ակտիվէ։Շրջագայում, մասնակցումփառատոների, բազմաթիվհրատարակչություններ՝տեղականևարտասահմանյան, գրումեննրամասին։Եվարդյունքում՝նոր՝երկրորդալբոմիթողարկում։ «The Road»-իպաշտոնական թողարկումը կայացավ փետրվարիվերջին։ Ինչպես առաջինալբոմում, բոլորստեղծագործություններիհեղինակությունըպատկանումէխմբիղեկավարին։Եթե ​​փորձեքսահմանելերաժշտությանժանրը, ապամեկտերմինըբավարարչէ։Սաջազի, contemporary instrumental, էթնո, new age, adult contemporary-ի էլեգանտխառնուրդէ: Ինչվերաբերումէընդհանուրտրամադրությանը, ապաթերևսպետքէխոսելթէթևության, սիրավեպի, մտածվածությանմասին։Նմաներաժշտությունըհաճախանվանումեն «շրջապատող»։ Միջինտեմպերով, աննկատ, հեշտ: Բայցմիևնույնժամանակպետքէնշել, որհայկականը, կամամենածայրահեղդեպքում՝արևելյանբաղադրիչը, զգացվումէանընդհատ, բոլորկոմպոզիցիաներիամենչափում։Ինչն, իհարկե, զարմանալիչէ։ԶելանծնվելէԼիբանանում, հայընտանիքում, սովորելէՀայկազյանազգայինհամալսարանում, այնուհետև, ժամանելովպատմականհայրենիք, բարձրագույներաժշտական ​​կրթությունէստացելԵրևանիպետական ​​կոնսերվատորիայումևՀայաստանումգտնվելուընթացքումլսելևուսումնասիրելէհայկականերաժշտությանհիմունքները։Եվսերտկապիմեջէեղելջազայիներաժիշտներիհետ։Եվհիմաայսամբողջփորձը, տպավորություններնուզարգացումներըարդյունքումտվեցինհեղինակայիներաժշտությանարդեներկուալբոմներիտեսքով։

Լսելով ալբոմը՝ ունկնդրի մոտտպավորություն չի ստեղծվում, թե դաշնակահարը հնգյակիղեկավարն է։ Սոլոները, առաջատարմասերը, իմպրովիզներըհավասարապեսվերագրվումենինչպեսստեղներին, այնպեսէլսոպրանոսաքսոֆոնին։Եվուշադրությունէգրավումնաևարևելյանհարվածայինգործիքներովկատարողը։Նրաննաևբավականժամանակէտրվումսեփականհմտություններըցուցադրելուհամար։Եվնադաշատլավէօգտագործում։Եվեսկցանկանայիավելացնելևսմեկմանրուք. Զելայինվագելուոճըփափուկէ, կոկիկ, ինչպեսհոսողաղբյուրիջուրը, մարգարիտներիփշրվողշարանը։

Ալբոմը պարունակում է 8 երգ՝ 48 րոպե ընդհանուր տեւողությամբ։

Ձայնագրվելէ Free Energy Device Studios ստուդիայում ձայնայինռեժիսորՌիչարդԲելքներիկողմից։

Կվինտետի անդամներ՝ Զելա Մարկոսյան՝դաշնամուր, ՍտյուարտՎանդեգրաֆ՝սաքսոֆոններ, ԺակԷմերին՝կոնտրաբաս, ԱդեմՅիլմազ՝պերկուսիա, ԱլեքսանդրԻնման-Հիսլոպ՝հարվածայինգործիքներ։댓글


bottom of page